Ayurved Patrika Committee

Ayurved Patrika Committee

  1. Vd. Eknath Ganesh Kulkarni, Chairman
  2. Mr. Kiran Madhukar Joshi, Vice-Chairman
  3. Mr. Nandan Dikshit, Member
  4. Vd. Ashutosh Bhaskar Yardi, Member
  5. Vd. Varsha Sadhale, Member
  6. Vd. Mona Mohan Saraf, Editor